Zvicër: JO iniciativës kufizuese më 27 shtator 2020!

Kjo iniciativë, si edhe shumë tjera para saj, i përdorë mërgimtarët si fajtor kujdestar për qëllimin e vërteta politike të SVP/UDC! Duke i bërë migrantët fajtorë kujdestarë për të gjitha problemet, SVP/UDC fsheh syniimi e saj që: të rrisë fitimet e aksionarëve dhe të shefave duke ulur kostot e punës. Parakusht për këtë: të dobësohen sindikatat, të hiqen të drejtat e punëtorëve dhe detyrimet e punëdhënësit.

Shtetasit e Zvicrës votojnë me 27 shtator 2020 mes tjerash mbi iniciativën e Partisë Popullore të Zvicrës SVP/UDC për anulimin e marrëveshjes për qarkullimin e lirë të personave.

Në vijim do të publikojmë disa nga argumentet pse dueht refuzuar nsimën në fjalë.

ARGUMENTET MBI QËLLIMET E VËRTETA TË INICIATIVËS ANULUESE

Në të vërtetë kjo iniciativë, si edhe shumë tjera para saj, i përdorë mërgimtarët si fajtor kujdestar për qëllimin e vërtetë të SVP/UDC! Duke i bërë migrantët fajtorë kujdestarë për të gjitha problemet, SVP/UDC fsheh qëllimet e saj të vërteta e që janë: të rrisë fitimet e aksionarëve dhe të shefave duke ulur kostot e punës. Parakusht për këtë: të dobësohen sindikatat, të hiqen të drejtat e punëtorëve dhe detyrimet e punëdhënësit.

SVP/UDC është dëshmuar si një parti kundër punëmarrësve: të gjitha veprimet e saj kanë për qëllim parandalimin e përparimit shoqëror në favor të punëtorëve dhe zhbërjen e arritjeve shoqërore. Plani i tyre është të dobësojnë partneritetin social dhe të shkatërrojnë mbrojtjen e punëtorëve në Zvicër. SVP/UDC dëshiron të gjithë fuqinë e pushtetit për punëdhënësit dhe t’u mbyllë gojën sindikatave.

Disa dëshmi se sa ashpër është SVP/UDC ndaj të drejtave të punëmarrësve:
– Luftimi i dispozitave të reja në Ligjin e Barazisë për barazinë në paga (2019)
– Mbështetje për çrregullimin e orarit (e kohës) të punës
– Refuzimi i një jave të 6-të të pushimeve vjetore
– Refuzimi i pagës minimale
– Refuzimi i rritjes të pensionit të pleqërisë AHV/AVS
– Refuzimi i nismës për përgjegjësinë e korporatave

Kundër përkeqësimit të kushteve të punës ekziston vetëm një zgjidhje: Fuqizimi i të drejtave të punëtorëve!
• Ndalimi i diskriminimit
• Njohja reciproke e diplomave profesionale
• E drejta për të blerë pasuri të paluajtshme
• Koordinimi i sistemeve të sigurimeve shoqërore
• Për të gjithë punonjësit në Zvicër, pavarësisht nga origjina e tyre, vlejnë njëjtat paga dhe kushtet e punës
• Kontratat kolektive të punës mund të deklarohen më lehtë përgjithësisht të detyrueshme
• Qeveria federale dhe kantonet mund të vendosin paga minimale edhe në sektorët pa Kontratë Kolektive të Punës
• Kompanitë e postimit (të punëtorëve) që dëshirojnë të punojnë në Zvicër duhet të regjistrohen paraprakisht. Vetëm kështu mundësohet kontrolli
• Në sektorët me rrezik, kompanitë duhet të paguajnë një depozitë. Kështu që, me rastin e dumpingut në paga, edhe mund të ekzekutohen gjobat

Përgjigja e sindikatave dhe forcave përparimtare të shoqërisë zvicerane:

  • Forcimi i të drejtave të të punësuarve dhe luftimi i diskriminimit
  • Vetëm me fuqizimin e të drejtave për të gjithë punonjësit ne mund të luftojmë shfrytëzimin dhe presionin në paga! Masat shoqëruese mbrojtëse (FlaM) duhet të forcohet, jo të shkatërrohet!
  • Lëvizja e lirë e njerëzve dhe masat shoqëruese mbrojtëse (FlaM) janë përparimet më të mëdha në vitet e fundit për të gjithë punonjësit!

Lëvizja e lirë duhet të zgjerohet edhe për njerëzit e vendeve tona amë, e jo të kufizohet më tej, apo të anulohet të arriturat e shoqërisë njerëzore!