KONKURS – Ambasada e Republikës së Kosovës në Zvicër

Për vend të lirë pune:

Pozita: Asistent/e Administrativ/e – Kontabilist
Vendi i punës……
Kohëzgjatja e kontratës:  Tri vite (me mundësi vazhdimi) me një periudhë provuese prej 3 muajsh
Data e aplikimit:   11 – 25 dhjetor 2013

Detyrat dhe përgjegjësitë:

Punon nën mbikëqyrjen e zyrtarit të ambasadës, i cili është përgjegjës për funksionet administrative. I/ caktuari/a në këtë detyrë duhet të jetë në gjendje që të kryej detyrat e përgjithshme administrative dhe funksione mbështetëse logjistike, si dhe duhet të ketë njohuri të përgjithshme të punës me kompjuter dhe përgatitjes së dokumenteve. Funksionet specifike përfshijnë, siç vijon:

 • Përgatitja e raporteve dhe korrespondencës së thjeshtë; procesimi i faturave, pagesave për pajisje, licencave dhe formularëve të qeverive mikpritëse, dhe dokumente financiare.
 • Kryerja e transaksioneve bankare dhe financiare rutinore; pagimi i faturave dhe shërbimeve, qirasë si dhe pagesa të tjera.
 • Kryerja shërbimeve postare dhe të valixheve diplomatike për ambasadë; zgjedhja dhe distribuimi i korrespondencës hyrëse; rregullimi i shërbimeve postare dhe transportit të mallrave.
 • Mbajtja e një inventari të saktë për të gjitha pasuritë e ambasadës dhe të konsullatave; prokurimi dhe mirëmbajtja e furnizimeve të shpenzimeve, përfshi artikujt e zyrës, furnizimet për ndërrimin e fotokopjeve dhe pajisjeve të tjera të zyrës, fletë për kopje dhe produkte të tjera të letrës, furnizimet për pajisjet, dhe pajisjet e nevojshme për mirëmbajtje të vogël.
 • Mirëmbajtja e rregullt e hapësirës për deponimin  e dosjeve të ambasadës.
 • Adresimi i pagesës për transportin ajror të mallrave dhe transportin e pajisjeve shtëpiake për  personelin e ambasadës ose konsullatës; procesimi i faturave për ngarkesa dhe dokumentet e doganave.
 • Aranzhimi i operatorëve dhe shërbimeve për teknologji informative; dhe prokurimi i pajisjeve dhe shërbimeve të TI-së.

Kualifikimet, shkathtësitë, aftësitë dhe përvoja:

 • Të ketë diplomën e shkollës së mesme;
 • Te jetë shtetas/e e Republikës së Kosovës ( me qëndrim të rregulluar në shtetin pranues) apo shtetase e shtetit pranues;
 • Të ketë njohuri të gjuhës angleze apo njohuri të gjuhës zyrtare të shtetit pranues;
 • Aftësia e dëshmuar për sistemimin dhe mirëmbajtjen e dokumentacionit, përcaktimin e zgjidhjeve të duhura;
 • Të ketë shkathtësi të dëshmuara dhe efektive të komunikimit me shkrim dhe me gojë në gjuhën angleze apo në gjuhën e shtetit pranues;
 • Njohuri nga aspekti i ofrimit të shërbimeve diplomatike;
 • Të ketë shkathtësi të shkëlqyeshme të vet-organizimit, të jetë në gjendje që të krijojë përparësi në mënyrë efektive duke punuar në një ambient nën presion;

Të ketë 3 vjet përvojë  relevante të punës

Kandidatët të cilët aplikojnë duhet ti plotësojnë këto kushte, për të hyrë në  rrethin e ngushtë dhe pastaj për të  intervistuar. 

– CV-në;
– Kopjen e letërnjoftimit;
– Kopjet e kualifikimit-diplomës;
– Dy refernaca të punës dhe një letër motivuese;
– Çertifikatën nga mjeku për gjendjen shëndetësore;
– Çertifikaten se nuk janë nën hetime nga autoritetet e shtetit pranues;
Këto dokumente mund të dërgohen përmes postes ne adresën:Amthausgasse 3, 3011 Bern
Dokumentet i dërgoni fotokopje sepse të njëjtat nuk kthehen.