Kalaja e Lezhës, një kështjellë e lashtë që “qëndron“ në ajër !

 

Kodra që strehon kështjellën e Lezhës ndodhet 186 metra mbi qytet. Falë pozicionit të saj të favorshëm, ajo ishte banuar që në gjysmën e parë të mijëvjeçarit p.e.s.- Përndryshe Kalaja e Lezhës mbetet deri më sot çudi e atyre viteve: midis pasazheve të bukura dhe teknikave të ndërtimit gjatë shekujve.

Teksti e fotot, Giuseppe Di Gregorio nga Hora e Arbëreshëve, Sicili

Deri më sot, ka mbetur dëshmi të qarta për muret e akropolit të lashtë të Lisusit nga shekulli i 4 para Krishtit si dhe fortifikimi i mureve të datuara në shekullin e 5 para Krishtit
Në majën e rrënojave të akropolit të lashtë, në 9 sec u ndërtua një kështjellë mesjetare, duke e shndërruar Lezhën në një qendër të vërtetë qytetare. Historiani Gj. Kuçedren përmend për herë të parë qytetin me emrin “Ellisoi”
Sidoqoftë, një përshkrim i saktë është shkruar për herë të parë nga historiani bizantin Ana Komnena, e cila e quajti kështjellën e “Elissonit” një kështjellë në ajër, Syri i Durazzo, një qytet port në jug.
Me shpërbërjen e Perandorisë Bizantine në shekullin e njëzetë., pjesë e asaj që ishte Lezha, parimet e Shqipërisë veriut të Balshajt, Dukagjinasit, Zajt, Thopias etj.. filluan betejat e pushtetit, duke kaluar Lezhën dhe kalanë e tij tek punonjësit nga familja që e sundoi.
Megjithatë, dokumentet historike tregojnë këtë periudhë për dinastitë e Progonit dhe Tanushit, degët e klanit të Dukagjinit, si guvernatorë të kështjellës.
Në vitin 1393 familja kapitulloi kala me venedikasit, të cilët kishin marrë sundim të madh në bregun lindor mbi Adriatik dhe Jonin.
Familja Dukagjini mbajti statusin e tyre social, politik dhe ekonomik si një familje qeverisëse në Mesme dhe duke fituar fitime nga një marrëveshje me Venecian, duke mbajtur 1/3 nga të ardhurat e qytetit.
Në vitin 1444 u krijua Liga e Alessios, një aleancë mbrojtëse midis zotërve të princave shqiptarë dhe malazezë, si pjesë e rebelimit kundër Perandorisë Osmane.

Promotor dhe udhëheqës i konfederatës ishte Gjer Kastrioti – Skënderbeu heroi kombëtar, protagonist për 25 vjet rezistencë fitimtare nga sulmet e Perandorisë Osmane. Në vitin 1478, kështjella u pushtua nga osmanët dhe më vonë u rindërtua, në vitin 1521 nga Sulltan Sulejman I.
Sot Kalaja e Lezhës mbetet çudi e atyre viteve. Midis pasazheve të bukura, vizitorët mund të shohin shumë qartë mënyrën e teknikave të ndërtimit gjatë shekujve. Kështjella e mbyllur në 1.5 hektarë tani është një tapet me bari jeshil, por i ndarë në shumë fusha, secili trashëgimtar i kulturave të mëdha dhe kuptimeve historike deri më sot.

Kalaja ka mure të larta të fortifikuara, 3 hyrje dhe 6 kulla mbrojtëse me dritare për roje vrojtimi, për topa dhe pushkë. Pas tërmetit në vitin 1729 kalaja filloi të braktiset. Banorët e fundit të kështjellës, ishte një garnizon ushtarë, të cilët e kryesuan deri në vitin 1913.
****
*******
Dëshironi të ndiqni udhëtimet e mia? Vetëm një like e thjeshtë në linkun e faqes time ❤ 👍🏻 🌍🧭🗺:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=103370051225921&id=101543811408545&sfnsn=mo

Albania – Castello di Lezha🇦🇱

 La collina che ospita il castello di Lezha si trova a 186 metri al di sopra della città e forma il bordo ovest della montagna che costeggia il versante su d del fiume Drini.
Grazie alla sua posizione vantaggiosa, essa è stata abitata già dalla prima metà del millennio a.C.
Ad oggi, sono rimasti prove evidenti delle mura dell’antica acropoli di Lissus dal 4°-3° sec. a.C. cosi come la fortificazione delle mura datate il 5 sec. a.C.
Sulla cima delle rovine dell’antica acropoli, un castello medievale era stato costruito nel 9 sec., trasformando Lezha in un vero centro civico.
Lo storico GJ. Kuçedren menziona la città per la prima volta con il nome “Ellisoi”
Tuttavia , una descrizione esatta era stata scritta per la prima volta dalla Storica bizantine Ana Komnena, chi chiamava il castello di “Elissonit” un castello nell’aria, occhio di Durazzo,una città portuale del Sud.
Con lo scioglimento dell’impero bizantino nel XIV sec., una parte di quella che era Lezha, i principi del nord Albania delle famiglie Balshaj, Dukagjinasit, Zahariajt, Thopias, etc.. incominciarono a lotte di potere, passando Lezha e la sua fortezza al dipendenti dalla famiglia che la governava.
Tuttavia, documenti storici indicano questo periodo alle dinastie delle famiglie Progon e Tanush, branche del clan dei Dukagjini, come governatori del castello.
Nel 1393 la famiglia capitolarono la fortezza con i Veneziani, che avevano ottenuto una grande dominio nella costa est sull’Adriatico e lo Ionio.
La famiglia Dukagjini mantennero il loro stato sociale, politico ed economico come famiglia governante nell’ Albania del medioevo ottenendo profitti da un accordo con Venezia, mantenendo 1/3 delle entrate della città.
Nel 1444 in questo stesso castello si istituiva la Lega di Alessio, un allenza difensiva tra i signori di principi albanesi e montenegrini, nell’ambito della ribellione contro l’impero Ottomano.

Promotore e guida della confederazione fu Giorgio Castriota, detto Scanderbeg, signore di Croia, ed eroe nazionale, protagonista per 25 anni di vittoriosa resistenza dagli attacchi dell’impero ottomano

Nell’anno 1478, il castello era stato conquistato dagli Ottomani e successivamente ricostruito,nel 1521, dal sultano Suleyman I.
Oggi il castello di Lezha rimane una meraviglia di quegli anni.
In mezzo a bellissimi paesaggi, i visitatori possono chiaramente vedere le evidenti moltitudini fasi delle tecniche di costruzione nei secoli.
Il castello racchiuso in 1.5 ettari sono ora una verde tappeto erboso,ma ssuddiviso in tante zone ,ognuna erede di grandi culture e significati storici ad oggi.

Il castello ha mura fortificate, 3 ingressi e 6 torri difensive con finestre per stare in guardia , per i cannoni e i fucilieri.
Dopo il terremoto nel 1729 il castello incominciò ad essere abbandonato.
Gli ultimi abitanti del castello, era una guarnigione di soldati,che la presidiarono sino al 1913.
****
*******
Ti piacerebbe seguire i miei viaggi?Basta un semplice Mi piace al link della mia pagina ❤ 👍🏻 🌍🧭🗺:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=103370051225921&id=101543811408545&sfnsn=mo