Formularët digjital për aplikim në zgjedhjet 2019

FORMULAR I APLIKIMIT PËR VOTIM JASHTË KOSOVËS


FORMULARI I REGJISTRIMIT DHE APLIKIMIT PËR VOTIM JASHTË KOSOVËS (pa shtetësi në RK)

Shakrkojeni programin për editimin dhe plotësimin e formularit