Shoqata

Misioni kryesor i shoqatës është ndërtimi i një Instituti të sheshtë mbarëkombëtare për integrimin, pjesëmarrje dhe mbështetje dhe këshilla për emigrantët, në mënyrë që ata të arrijnë aftësinë e krijimit të një forme të pavarur dhe të suksesshme në jetën e tyre të përditshme, për ti mundësuar pjesëmarrjen në të mirat sociale dhe mund të arrijnë bashkëjetesën e mirë me vendasit, me qëllim përfundimtar arritjen e (gjithë)përfshirjes në shoqëri.

Pos kësaj, shoqata prointegra.ch synon ndërtimin e një platforme të komunikimit dhe të informacionit në gjuhën shqipe dhe gjuhët zyrtare të Zvicrës si dhe përmes aktiviteteve të ndryshme dhe të veçanta të informacionit nga zhvillimet në fushën politike, ekonomike, kulturore, etj. në nivel lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar.

Kryesia:

Osman Osmani
Faton Topalli
Rexhep Rifati
Teuta Kerhani
Fatmir Bajramin
Skender Hajdari

Statuti

Nën emrin Pro Integra ekziston kjo shoqatë, në vijim prointegra.ch, sipas Nenit 60ff të Kodit Civil të Zvicrës.

Misioni kryesor i shoqatës është ndërtimi i një Instituti të sheshtë mbarëkombëtare për integrimin, pjesëmarrje dhe mbështetje dhe këshilla për emigrantët, në mënyrë që ata të arrijnë aftësinë e krijimit të një forme të pavarur dhe të suksesshme në jetën e tyre të përditshme, për ti mundësuar pjesëmarrjen në të mirat sociale dhe mund të arrijnë bashkëjetesën e mirë me vendasit, me qëllim përfundimtar arritjen e (gjithë)përfshirjes në shoqëri.

Pos kësaj, shoqata prointegra.ch synon ndërtimin e një platforme të komunikimit dhe të informacionit në gjuhën shqipe dhe gjuhët zyrtare të Zvicrës si dhe përmes aktiviteteve të ndryshme dhe të veçanta të informacionit nga zhvillimet në fushën politike, ekonomike, kulturore, etj. në nivel lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar.

Informacione online, komunikim dhe këshilla për të gjitha ngjarjet e mundshme, temat e zhvillimeve (ligjore, psikologjike, etj) dhe/ose probleme nga të gjitha sferat e jetës.

Këto aktivitete gjithashtu synojnë të lehtësojnë integrimin e ndërsjellët, përfshirjen dhe transferimin e vlerave përmes pjesëmarrjes dhe që ofrojnë ndihmë e mbështetje konkrete nevojtarëve dhe të prekurve në situata të ndryshme jetësore.

Këto aktivitete gjithashtu kanë për qëllim të lehtësojë integrimin e ndërsjellë dhe transferimin e vlerave përmes pjesëmarrjes si një pasurim dhe ofrojë ndihmë për nevojtarët dhe të përfshirëve në situata të caktuara jetësore

Inkurajimi dhe zhvillimi i shkëmbimeve dhe bashkëpunimit me të gjitha vendet e origjinës dhe vendet e tjera ku jetojnë njerëzit shqipfolës, por edhe me grupet dhe komunitetet e tjera emigrante. prointegra.ch synon një bashkëpunim me interes të ndërsjellë me të gjitha institucionet si ato të vendeve të origjinës, ashtu edhe me ato të vendeve nikoqire, ku jetojnë njerëzit shqipfolës.

Pra, prointegra.ch është një platformë e hapur komunikuese, informuese dhe transformuese që është e hapur për këdo që është i interesuar për shprehje dhe veprim konstruktiv.

Shoqata është e pavarur nga pikëpamja politike dhe konfesionale.