Translation & Editing / Përkthime dhe redaktime të teksteve

Përkthime dhe redaktime të teksteve

Leka Salihu
Telefoni: +38343882632
Viber dhe Whatsapp: +436604199080
E-Mail: leksalihu93@gmail.com

Formatimi i faqes:
Formati: A4
Fonti: Times New Roman
Madhësia e Fontit: 12
Margjina: 2.54 Majtë, Djathtë, Lartë, Poshtë
Hapësira mes Rreshtave: 1.5

Përkthimi:
Përkthim në anglisht, gjermanisht dhe shqip 12.50 Euro faqja

Redaktimi:
në anglisht, gjermanisht dhe shqip
Korrigjim 5 Euro për faqe
Editim i tekstit 10 Euro për faqe
Editim i përmbajtjes / strukturës 15 Euro për faqe
Editim i librit Jo-fiction: 40 Euro ora (3-4 faqe në orë)
Editim i librit Fiction: 60 Euro ora (3-4 faqe në orë)

Leximi beta:
në anglisht, gjermanisht dhe shqip:
40 Euro per çdo 100 faqe në formatin e lartpërmendur (2.50 Euro faqja)

Translation & Editing

Page formatting:

Format A4
Font: Times New Roman
Fonts Size: 12
Margin: 2.54 left, right, top, bottom
Line Spacing: 1.5

Translation:
Translation in English, German and Albanian 12.50 Euro per page

Editing:
Editing in English, German and Albanian
Proofreading 5 Euro per page
Copyediting 10 Euro per page (incl. Proofreading)
Content / Structure Editing 15 Euro per page
Line Editing Non-Fiction: 45 Euro 1hr (3-4 pages per hour)
Line Editing Fiction: 60 Euro 1hr (3-4 pages per hour)

Beta Reading:
in English, German and Albanian 40 Euro per 100 pages
in the above-mentioned format (2.50 Euro per page)