Kosotoja

Kostoja e shërbimeve

 Normalisht, vlejnë normat e zakonshme kantonale të kompenzimit. Norma e orëve për kohën e punës me familje është ndërmjet 100.- dhe 150.- franga zvicerane. Në këto çmim të orës së punës përfshihen: punët efektive, kohën e mbledhjeve dhe konferencave mbi rastin, koha e kaluar në takime, kontakte telefonike me familjen, me organet dhe ato që kanë të bëjnë me specialistë, si dhe koha e përgatitjes dhe shqyrtimit, e gjithashtu ende koha e përpilimit të raporteve të kohëpaskohshme dhe raportit përfundimtar).

Shpenzimet e udhëtimit. 50 franga për kohën e udhëtimit në qytetin e Cyrihut, ose kantonin e Cyrihut: udhëtimet për në kantonet tjera varësisht prej largësisë vazhdojnë të jetë në mes të 100.- dhe 150 frangave, si dhe faturohen edhe shpenzimet efektive të udhëtimit me transport publik.

Për shërbime të tjera, norma për orë llogaritet varësisht nga puna dhe shërbimi i ofruar.

Kohëzgjatja e shërbimit, kostoja dhe shpenzimet

Kohëzgjatja maksimale për orë e punës në muaj përcaktohen sipas nevojës aktuale për veprim dhe objektivat ripërkufizohen në çdo mbledhje të shqyrtimit të rastit. Nëse koha mujore e shoqëruesit ka të ngjarë të kalojë maksimumin, do të ketë një mundësi për ta niveluar në muajin e ardhshëm, në konsultim me autoritetet përgjegjëse për rastin ose autoritetet referuese.

Llogaritjet

Shërbimet e mëposhtme mund të ngarkohet në kostot e orëve:

  • Kohën e punës në familje / me adoleshentin
  • Shpenzimet për takime me zyrtarët ose autoritetet referuese përgjegjëse, takimet me specialistë të tjerë (mësuesit, psikologët e shkollave, ofruesit e kujdestarisë, etj.)
  • Shpenzimet për kontaktet telefonike me familjen, më autoritetet përkatëse referuese ose profesionistë të tjerë
  • Koha për t’u përgatitur për bisedat e kohëpaskohshme përcaktuese për rastin dhe ajo përfundimtare si dhe protokollimi i tyre (maksimumi një orë)
  • Përgatitja dhe shqyrtimi i detyrave me familjen / shoqërimi (½ orë për punë përgatitore)
  • Shpenzimet e udhëtimit për punën / shoqërimin e familjes (maksimumi % e orarit për detyrat në rrethin e ofruesit, jashtë regjionit llogaritet një maksimum prej një ore)
  • Raportet shtesë sipas kërkesës së zyrtarëve mandatues ose autoritetet përkatëse referuese: (maksimumi 3 orë)
  • Takimet e miratuara por jo të anuluara brenda 24 orëve nga familjarët apo adoleshenti (maksimumi 3 orë)