Rreth nesh

Gjithmonë të angazhuar ndaj dhe në kuadër të komintetit shqiptar si dhe në jetën shoqërore e politike të Zvicrës, ne jemi edhe një ekip ndërdisiplinor me kualifikime e arsimime të ndryshme bazë si dhe me studime të larta të përfunduara në Zvicër,… ndër të tjera në fushën e punës sociale, edukimit social, sociologjisë, informatikës si dhe me trajnime e aftësime të ndryshme shtesë.

Kemi gjithashtu edhe dekada të tëra përvoje profesionale në fushën e mbështetjes sociale familjare, informatikës dhe gazetarisë.